bladkonstElev- & föräldraenkäter – ett av våra verktyg för bedömning av kvaliteten i verksamheten

På Centrumskolan genomför vi enkätundersökningar där elever from skolår 1 tom 6 en gång per termin deltar. Frågorna är direkt kopplade till Skolverkets nationella indikatorsystem för kvalitet i förskola och skola, BRUK. Resultatet är ett bra underlag för att i nästa kvalitetssteg sätta upp nya målsättningar för verksamheten, liksom möjligheten att upptäcka brister i densamma.

En föräldraenkät delas ut under våren, också denna med kopplingar till BRUK.

Helsingborgs stad genomför dessutom vartannat år enkäten ”attitydunder till skolan” som täcker i stort sett alla kvalitetsområden. Dessa besvaras digitalt via en personlig inloggning. Alla elever från Förskoleklass tom åk 6 fyller i enkäten på skoltid. Föräldrar till barn i skolår 2 resp. 5 har hittills varit målgrupp för de delar som vänder sig till föräldrar. Resultaten av senaste årens undersökningar presenteras HÄR
Vi använder självklart resultatet av Helsingborgs stads attitydundersökning i vårt eget kvalitetsarbete.

Läs mer om hur vi arbetar med att kontinuerligt förbättra kvaliteten på Centrumskolan i senaste kvalitetsrapporten.

Här kan du även få information om och jämföra oss med andra skolor i kommunen.